Záručné podmienky a reklamačný poriadok

DEMONTÁŽ OKIEN A DVERÍ

Naša spoločnosť vykonáva aj demontáž starých okien a dverí.

MONTÁŽ OKIEN A DVERÍ

Od 1.1.2010 platí norma o správnej montáži okien, ktorá hovorí o nutnosti montovať s použitím tesniacich okenných fólií

 

PONÚKAME VÁM

Odbornú montáž okien a dverí:

 • zameranie otvoru, dovoz montážneho materiálu a pracovníkov na stavbu, osadenie, vyváženie, uchytenie okennej konštrukcie do muriva, utesnenie montážnou penou, zapáskovanie montážnymi paropriepustnými páskami TwinAktiv ME 500 s butylom (v zmysle normy o správnej montáži okien STN 733134), nastavenie krídiel výrobkov. V prípade odmietnutia montáže okien s montážnymi páskami ILLBRUCK v zmysle normy STN 733134 sa výrobky namontujú len s montážnou penou, na vlastnú zodpovednosť zákazníka, bez možnosti uplatnenia reklamácie.
 • odvoz a likvidácia odpadu (podľa počtu km, podľa dohody)
 • doprava a zameranie :  cena podľa počtu km a veľkosti objednávky (dohodou)

 Povinnosti objednávateľa k správnemu užívaniu drevených výrobkov:

 • zabrániť mechanickému a chemickému poškodeniu povrchov vápennou alebo cementovou omietkou alebo agresívnymi čistiacimi prostriedkami a to použitím vhodných lepiacich pások (predložením dokladov o kúpe)

Krycie lepiace pásky s UV filtrom:

Výrobca Označenie Farba
Tesa Tesa 4438 Modrá
Tesa Tesa 4838 Ružovo/Biela
3 M Scotch Brand Tape Žltá
3 M Scotch Brand 2090Long MaskMasking Tape Modrá
 • zabrániť škodám, ktoré vznikli zvýšenou vlhkosťou, nesprávnym vetraním. Dôsledkami nesprávneho vetrania sú takzvané zimné stavebné škody. Vodná para vniká do dreva, kondenzuje  a zvyšuje vlhkosť dreva, čo má za následok ťažké otváranie okien a vedie ku škodám v lepených škárach resp. zvyšuje nebezpečenstvo napadnutia drevokaznými hubami. V extrémnom prípade sa tvoria na nátere na vonkajšej strane okna (dverí )  bubliny, ktoré  môžu byť naplnené vodou. Počas omietania a záverečnej fázy sušenia sa dá týmto škodám predísť postačujúcim vetraním ( napr. sklopeným oknom).
 • Dokázateľné použitie ošetrovacej sady na okná – 2 x za rok (objednaním priamo u zhotoviteľa)
 • Preukázanie dôkladnej údržby okien, pri ktorej je nevyhnutné 1 krát do roka mazať kovanie olejom pri každom uzatváracom bode. (napr. WD spray)

ZÁRUČNÝ a POZÁRUČNÝ SERVIS

 • Záruka sa nevzťahuje na zimné stavebné škody a poškodenia okien inými stavebnými materiálmi a mechanickým poškodením okien, dverí. (omietacie, začisťovacie, maliarske a iné práce)
  • Záruka sa nevzťahuje na vytekanie živice z dreviny.
  • Záruka sa nevzťahuje na prasknutie skla následkom tepelného šoku.
  • Záručná doba na kovanie: 24 mesiacov, pri riadnom zaobchádzaní a bežnej údržbe. Pod bežnou údržbou sa rozumie premazanie kovania 1 x ročne pri každom uzatváracom bode. (napr.: WD spray). Záruka sa neposkytuje na kovanie, ktoré je použité pri nadrozmerných krídlach okien, kde maximálna povolená šírka je 1300 mm v kovacej drážke.
  • Záručná doba na izolačné dvojsklo a trojsklo: 24 mesiacov. (sklo s použitím DUPLEXOVje bez záruky)
  • Záručná doba na pevnosť okennej konštrukcie: rám – krídlo, bez skla a kovania: 5 rokov,
  • pri montáži výrobkov výrobcom, inak 24 mesiacov.
  • Záruka sa nevzťahuje na poškodenie okien a dverí, parapetných dosiek dôsledkami poveternostných vplyvov počasia (dážď, krupobitie, priame slnečné žiarenie) ani voči živelným pohromám.
  • Záruka na hliníkovú kapotáž: 24 mesiacov (nevzťahuje sa na mechanické poškodenie).
  • Záruka na sieťky, žalúzie  24 mesiacov (nevzťahuje sa na mechanické poškodenie).
  • Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia výrobku, tovaru alebo prác, t.j. Dňom podpísania dodacieho listu.
  • Záruka sa nevzťahuje na zjavné vady, ktoré neboli uvedené v dodacom liste pri prevzatí výrobkov, tovaru a prác. Za vady, ktoré sa prejavili po dni prevzatia výrobku, tovaru, alebo prác zodpovedá: BOŤANSKÝ – drevovýroba, s.r.o. iba vtedy, ak boli dokázateľne spôsobené jej zavinením.
  • Uvedené záruky sa nevzťahujú na vady spôsobené neodborným, neautorizovaným zabudovaním do stavby, zásahom do konštrukcie výrobku.

  Záručný servis je bezplatné odstraňovanie vád, na ktoré sa vzťahuje záruka.

REKLAMÁCIA

 • Reklamáciu je odberateľ povinný uplatniť písomným zaslaním na adresu: BOŤANSKÝ – drevovýroba, s.r.o.; 925 85  Neded 599; e-mail:  botansky@botansky.com s označením: REKLAMÁCIA, uvedením čísla faktúry aj dodacieho listu, uvedenie presného opisu vady ( priloženie fotodokumentácie); uvedením kontaktných údajov zákazníka.
 • Písomným uplatnením reklamácie je zabezpečené jej priebežné zaevidovanie, spätné potvrdenie jej prijatia, naplánovanie jej vybavenia. Reklamácie uplatňované inou (nie písomnou) formou, bez vyššie uvedených náležitostí nebudú vybavované. Reklamáciu v rámci  záruky je potrebné uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby.
 • Záruka sa nevzťahuje na zjavné vady, ktoré neboli uvedené v dodacom liste pri prevzatí výrobkov, tovaru a prác. Za vady, ktoré sa prejavili po dni prevzatia výrobku, tovaru, alebo prác zodpovedá: BOŤANSKÝ – drevovýroba, s.r.o. iba vtedy, ak boli dokázateľne spôsobené jej zavinením.
 • Uplatnenie reklamácie nemá vplyv na povinnosť odberateľa uhradiť svoje záväzky v lehote splatnosti.
 • Ak je reklamácia oprávnená, BOŤANSKÝ – drevovýroba, s.r.o. ju vybaví čo najskôr. Ak je na odstránenie vady potrebné objednať materiál, reklamácia bude vybavená do 30 dní od  jej uplatnenia. (resp. podľa dohody so zákazníkom).
 • V prípade odmietnutia montáže okien s montážnymi páskami ILLBRUCK v zmysle normy STN 733134 sa výrobky namontujú len s montážnou penou, na vlastnú zodpovednosť zákazníka, bez možnosti uplatnenia reklamácie.
 • Ak je reklamácia posúdená ako neoprávnená, BOŤANSKÝ – drevovýroba, s.r.o. Neded 599 ju zamietne, servisný výjazd bude posúdený ako mimozáručný a bude vyfakturovaný podľa množstva použitého materiálu a počtu kilometrov a  počtu odpracovaných hodín. ( 1 km: 0,60 EUR s DPH; 1 odpracovaná hodina: 30 EUR s DPH)